کیلومتر مربع (به انگلیسی: Square kilometre) یکایی برای اندازه‌گیری سطح است و با km نشان داده می‌شود. این یکا، مضربی ده‌دهی است از یکای مساحت سطح در اس‌آی، متر مربع، یکی از واحدهای فرعی اس‌آی است. ۱ کیلومتر مربع (۱ ک‌م) برابر است با:

وارون:

  • ۱ م = ۰٫۰۰۰۰۰۱ (۱۰) ک‌م
  • ۱ hectare = ۰٫۰۱ (۱۰) ک‌م
  • ۱ مایل مربع = ۲٫۵۸۹۹۸۸ ک‌م
  • ۱ جریب فرنگی = ۰٫۰۰۴ ۰۴۸ ک‌م، ۰٫۴۰۴۷ یا ۴۰۴۷ م

یادداشت: "ک‌م" یعنی (ک‌م)، کیلومتر مربع یا مربع کیلومتر، و نه ک (م)، هزار متر مربع. برای نمونه، ۳ ک‌م برابر است با ۳ × (۱٬۰۰۰ م) = ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م، نه ۳٬۰۰۰ م.

Wikipedia contributors، «Square kilometre،» Wikipedia، The Free Encyclopedia،