یک بالگرد در حال نشستن بر روی بالگردنشین.

بالگردنشین یا سکوی فرود بالگرد محوطه‌ای مجهز به نشانه‌های رنگی مشخص برای نشست و برخاست بالگردها (هلیکوپترها) است.

بالگردنشین‌ها معمولاً قسمتی دایره‌شکل دارند که با حرف H به معنای helicopter نشان داده می‌شود و محدوده فرود بالگرد را مشخص می‌کند.

یک بالگردگاه (heliport) می‌تواند دارای چند بالگردنشین (helipad) باشد.

نگارخانه

Wikipedia contributors, "Helipad," Wikipedia, The Free Encyclopedia,