دو ژور (به لاتین: De jure) یا قانونی اصطلاحی به زبان فرانسوی برابر رسمی، قانونی، مشروع در زبان فارسی است.

این اصطلاح در مقابل، اصطلاح دوفاکتو بالفعل یا که از نظر لغوی به معنای درواقع در زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی معادل غیر رسمی و آن‌چه که عملاً وجود دارد به کار می‌رود.

شناسایی دوژور

شناسایی دوژور، شناسایی بی‌قید و شرط یک دولت یا کشور جدید به عنوان دولتی مستقل که توانایی اعمال حاکمیت بر قلمرو و اجرای تعهدات بین‌المللی خود را دارد است. شناسایی دوفاکتو موقت است اما شناسایی دوژور شامل روابط کامل دیپلماتیک و مصونیت نمایندگان سیاسی کشور شناسایی شونده هم می‌شود. شناسایی دوژور، یک شناسایی قطعی ، کامل و غیر قابل لغو است و تنها راه بی‌اثر کردن آن، قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شده‌است.

جستارهای وابسته

دوفاکتو