آزمودگی در مفهوم عمومی به همه مهارت ها و دانسته ها، از برخی پدیده ها و موضوعات که ناشی از برخورد با آن موضوع و درگیری با آن پدیده در خلال دورانی معین است،اطلاق می شود.